REGLER FOR FEMUNDLØPET 2014
Vi tar forbehold om eventuelle endringer. Revidert 08.08.2014. 

Tidsbegrensning for passering av sjekkpunkt Tolga.

Sjekkpunkt TOLGA stenger tirsdag 4. februar kl. 24.00 om kvelden. Kjørere som ikke rekker å passere Tolga sjekkpunkt innen denne fristen blir automatisk diskvalifisert fra løpet.SPESIELLE REGLER FOR FEMUNDLØPET 2014
Spesielle regler for Femundløpet gjelder i tillegg til NHF sitt arrangement- og kjørereglement for langdistanse.

              

Innholdsfortegnelse:

1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet
1.1 Generelle bestemmelser
1.2 Løpskomite
1.3 Løpsledelse
1.3.1 Løpsleder
1.3.2 Løpskoordinator
1.3.3 Teknisk Delegert (TD)
1.3.4 Jury
1.3.5 Sjefsveterinær
1.3.6 Løpsveterinærer

2.0 Hunder
2.1 Veterinærkontroll
2.2 Chipsmerking
2.3 Veterinærhåndbok

3.0 Kjøreren
3.1 Plikt til å kjenne reglene
3.2 Deltakelse på eget ansvar
3.3 Obligatorisk kjørermøte
3.4 Kjører som bryter løpet
3.5 Alder
3.6 Ettersøkning
3.7 Pålagt reklame
3.8 Startnummer

4.0 Løpsregler
4.1 Spannstørrelser
4.2 Kvalifisering for førstegangskjører
4.3 Behandling av hunder
4.4 Doping
4.5 Gjensetting av hunder
4.6 Start
4.7 Kjøreregler
4.8 Hjelp utenfra
4.9 Tidsutligning
4.10 Obligatoriske pauser
4.11 Sjekkpunkter
4.12 Stell og fôring av hunder
4.13 Død hund
4.14 Obligatorisk utstyr
4.15 Målstrekning
4.16 Rein
4.17 Forsøpling1.0 Løpsbeskrivelse for Femundløpet 

1.1 Generelle bestemmelser.
Femundløpet skal være et internasjonalt langdistanseløp.

Femundløpet skal være et tilbud til bredde og elite innen langdistanse hundekjøring. Alle deltakere er like viktige, og skal ha samme service gjennom hele løpet.

Femundløpet skal arrangeres med spesiell fokus på dyrevelferd.

Femundløpet kan ha begrensning for antall deltakere.

Femundløpet skal være et langdistanseløp som måler hundespannets ferdigheter og kjørerens strategier uten annen hjelp utenfra enn hva arrangøren har bestemt. 

Femundløpet har som overordnet mål at deltaker har det fulle ansvar for at de disposisjoner hundekjøreren velger, alltid er de beste for hundespannet og seg selv, og samtidig er tilstrekkelig til å kunne takle alle situasjoner som kan oppstå under konkurransen. 

1.2 Løpskomite. 
Femundløpets løpskomité er oppnevnt av arrangør, og består av: 

 • Arrangementsansvarlig (løpskomiteens leder)
 • Løpsleder
 • Løpskoordinatorer 600, 400 og Femund jr.
 • Sjefsveterinær
 • Ansvarlig for start og målgang i Røros
 • Sikkerhetsansvarlig
 • Løypeansvarlig
 • Tidtageransvarlig
 • Sjekkpunktansvarlig
 • Sekretariatansvarlig
 • Seremoniansvarlig
 • Presseansvarlig / WEB-ansvarlig 

Løpskomitéen innestår for den tekniske gjennomføringen av arrangementet, herunder løypene. Den utnevner de assistenter og medhjelpere de måtte ha behov for, for å kunne løse sine oppgaver. 

Kun presseansvarlig, eller den han/hun bemyndiger, skal på vegne av Femundløpet, uttale seg til presse/media om Femundløpet. 

1.3 Løpsledelse

1.3.1 Løpsleder
Femundløpets løpsleder oppnevnes av arrangøren (Femundløpet).

Løpsleder skal være et kontaktledd mellom kjørerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.

Kun løpsleder skal på vegne av Femundløpet uttale seg til presse/media om uhell eller uheldige hendelser som skjer under Femundløpet.

1.3.2 Løpskoordinator
Femundløpets løpskoordinatorer oppnevnes av arrangøren (Femundløpet). 

Løpskoordinator skal bistå løpsleder under løpet og være et kontaktledd mellom kjørerne, TD og arrangement- og fagansvarlige i løpskomiteen.

1.3.3 TD, Teknisk Delegert
TD utnevnes av NHF.

1.3.4 Jury
Jury oppneves iht. NHF sitt reglement for langdistanse.

1.3.5 Sjefsveterinær 
Sjefsveterinær oppnevnes av arrangør (Femundløpet). 

Sjefsveterinær er veterinærkorpsets leder.

Kun sjefsveterinær skal uttale seg til presse/media om død hund. Pressemelding skal sendes ut. Det er viktig for løpet at slike opplysninger er offentlige.

Sjefsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke. 

1.3.6 Løpsveterinærer 
Løpsveterinær har rett til å undersøke alle hunder på sjekkpunktet, start og mål og kan kreve undersøkelse av enhver hund han/hun finner det nødvendig å undersøke i henhold til Femundløpets regler §2.1 om veterinærkontroll.

2.0 Hunder

2.1 Veterinærkontroll 
Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse av løpsveterinær før, under og etter løpet. Dersom en eier/kjører nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt skal spannet diskvalifiseres. Spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres av juryen. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen og kjøreren ikke tar denne ut av spannet frivillig, kan diskvalifiseres av juryen. Dersom kjøreren ikke er enig med løpsveterinærens vurdering av hunden har kjøreren krav om ”second opinion” fra annen løpsveterinær, og sjefsveterinær skal kontaktes. En veterinærkontroll er obligatorisk på den siste obligatorisk hvile og kjører er selv ansvarlig at det ble gjort og bekreftet i veterinærhåndbok.

2.2 Merking av hunder 
Alle hunder som deltar i Femundløpet skal være chipsmerket med mikrochip (ISO-standard 11784 eller vedlegg A til ISO-standard 11785). Chipsnummer skal være ført inn i vaksinasjonskortet/attesten.

I tillegg skal alle hunder som deltar i Femundløpet merkes med Femundløpets merkesystem. Merket utleveres av sekretariatet ved registrering, og skal festes i hundens halsbånd.

Prosedyrer for scanning av chipsene, bestemmes av løpsleder eller TD. 

Kjøreren skal før løpet levere til arrangøren utfylt skjema med navn og chips nr. på hundene som skal delta i løpet. Fristen for innlevering fastsettes av arrangøren. Den enkelte kjører er selv ansvarlig for at hundene er merket på forskriftsmessig måte.

Kontroll av merking kan foretas av veterinær og/eller løpskoordinator ved start, på sjekkpunktene og ved målpassering. Manglende merking skal rapporteres til TD eller løpsleder .

2.3 Veterinærhåndbok
Veterinærhåndbok deles ut til alle kjørerne ved registrering og skal fraktes med på sleden under hele løpet. Veterinærhåndbok må godkjennes av en veterinær på den siste obligatorisk sjekkpunkt og kjører er selv ansvarlig at det ble gjort. Etter løpet, eller hvis en kjører bryter løpet, må veterinærhåndbok leveres tilbake til sekretariatet.


3.0 Kjøreren 

3.1 Plikt til å kjenne reglene
Kjøreren plikter å sette seg inn i og kjenne Spesielle Regler for Femundløpet

3.2 Deltakelse på eget ansvar. 
Deltakelse i Femundløpet skjer fullt og helt på kjørerens ansvar. Kjøreren er selv den nærmeste til å kunne vurdere hvorvidt han og hans hunder er i stand til å gjennomføre løpet under ulike forhold, uten risiko for seg selv eller andre deltakere, samt om hans utstyr holder mål.

Kjøreren kan ikke holde arrangøren, juryen, funksjonærer, løpsveterinærer, sponsorer eller andre medhjelpere til Femundløpet ansvarlig for, eller fremme krav om erstatning for, skade på ham/hun selv, handlere, hunder, biler eller utstyr. 

Kjøreren er selv ansvarlig for å tegne dekkende forsikring / lisens for seg selv, sine hunder og sitt utstyr i Femundløpet.

Hendelser med ”død hund” under løpet vil bli offentliggjort. Kjørerne må være innforstått med at det blir gitt ut pressemelding med navn på kjører, navn på hund, sted, hva som har skjedd og eventuelt dødsårsak hvis/når den blir kjent. Kjøreren er forpliktet til å gi tillatelse til offentliggjøring i forhold til veterinærens taushetsplikt.

3.3 Obligatorisk kjørermøte
Kjørermøtet er obligatorisk for alle kjørere og handler. Kjøreren må ta med 1 handler på kjørermøtet. Dersom kjøreren ikke har nådd frem til kjørermøtet i tide, og rimelighetshensyn tilsier at han allikevel bør få starte, skal kjøreren sende en annen i sitt sted. Kjøreren er i så fall selv ansvarlig for at de nødvendige opplysninger gitt på kjørermøtet bringes til hans/hennes kunnskap 

Kjørere og handlere plikter å sette seg inn i, forstå og følge den informasjon, bestemmelser og retningslinjer som blir gitt på kjørermøtet og som blir distribuert av arrangør. 

Kjørere og handlere plikter å sette seg inn, forstå og rette seg etter den veterinærinformasjon som blir gitt på kjørermøte, og som blir distribuert av sjefsveterinær, løpsveterinærer og av arrangør. 

3.4 Kjører som bryter løpet
En kjører som velger å bryte løpet skal så snart som råd melde fra til TD, løpsleder, løpskoordinator eller til sjekkpunktansvarlig, og er selv ansvarlig for transport av seg selv, sine hunder og sitt utstyr og depot fra sjekkpunktene. Han må også umiddelbart levere tilbake til sekretariatet eller sjekkpunktet veterinærbok og tidtaking/GPS utstyr eller annet utstyr at arrangør har stilt til disposisjon under løp.

3.5 Alder
Kjøreren skal være fylt 18 år før start av F400 og F600.

For Femund junior må kjøreren være mellom 15 og 17 år.

Kjørere under 18 år må forvise et samtykkeskjema av verge.

3.6 Ettersøkning
Ettersøkning etter kjører vil normalt bli satt i gang ca. 24 timer etter siste kontakt. Unødig opphold mellom sjekkpunkter bør derfor unngås.

3.7 Pålagt reklame
Arrangøren kan pålegge kjørere å bære reklame på klær eller slede.

3.8 Startnummer
Kjørerne må bære startnummer når på trasseen og på sjekkpunktene. Startnummer må også bæres under åpningsseremonien, og på premieutdelingen eller andre offisielle hendelse hvis arrangøren krever det.

Handler skal bære handler startnummer i oppstallings-området før start, ved start og mållinjen og på sjekkpunktene.

 

4.0 Løpsregler 

4.1 Spannstørrelser
Femund 400 er en 8-spannklasse, og består av ikke mer enn 8 hunder og minst 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 5 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femund 600 er en 12-spannklasse, og består av ikke mer enn 12 hunder og minst 9 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 6 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

Femundløpet Junior er en 6-spannsklasse, og består ikke av mer enn 6 hunder ved start. Ved målpassering må spannet bestå av minst 4 hunder. Hunder i sleden regnes med i spannet.

4.2 Kvalifisering for førstegangskjører
Deltakere som aldri har kjørt Femundløpet må kvalifisere seg. 

Femund 600; for å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren ha fullført et hundeløp med minimum lengde 400 kilometer. Dispensasjon kan gis i særskilte tilfeller.

Femund 400; For å være kvalifisert til å delta i denne klassen må deltakeren:
• I løpet av de siste 3 år, ha fullført et hundeløp på minimum 100 km og med minst 1 sjekkpunkt.
• eller delta på et rookiekurs som er godkjent av Femundløpet.

Femundløpet Junior; For å være kvalifisert for Femundløpet Junior må kjøreren:
• være mellom 15 år til og med 17 år før start.
• delta på et rookiekurs som er godkjent av Femundløpet.

Juniorkjøreren skal fremlegge en attest fra sine foresatte om deltagelse og skal i tillegg ha med en voksen handler under løpet.

Liste over løp som er godkjent som kvalifiseringsløp legges ut på Femundløpets hjemmeside. 

4.3 Behandling av hunder 
Enhver mishandling, eller dårlig behandling av hundene, iberegnet uakseptabel eller unødvendig hard avstraffelse, samt unødig høy skriking og roping til hundene, er forbudt.

Uansett hvordan, og i hvilken utstrekning en kjører blir hjulpet av andre, inkludert veterinær, fritar ikke dette han for hans personlige ansvar for stell og pleie av sine hunder.

En hund som er i sleden når kjøreren kommer til sjekkpunkt er ikke tatt ut av løpet med mindre kjøreren ønsker det.

Hunder som skades eller blir syke, eller som kjøreren av andre grunner vil ta ut av spannet, skal undervegs fraktes på sleden til neste sjekkpunkt.

Hunder som er tatt ut av spannet, er diskvalifisert fra videre deltakelse i løpet.

4.4 Doping 
Doping er ikke tillatt for verken kjører eller hunder. Med doping av hund menes anvendelse av forbudte metoder og/eller medikamenter iht. IFSS’s liste, med det formål å øke hundenes fysiske eller psykiske prestasjonsevne. For kjørere gjelder WADA’s liste over forbudte metoder/medikamenter.

Doping medfører automatisk diskvalifikasjon.

4.5 Gjensetting av hunder
Gjensetting av hunder er kun tillatt på sjekkpunktene. Kjører har ansvar for at hunder blir forsvarlig tatt hånd om. Det er ikke tillatt å sette nye hunder inn i spannet etter start.

4.6 Start
Startintervall er 1 min. dersom ikke annet blir bestemt av arrangøren. Kjøreren plikter å følge arrangørens anvisninger for å komme fra oppstallingsplass frem til start. Kjøreren kan få hjelp til å ta spannet fram til start (handlere / arrangør).

4.7 Kjøreregler
Kjører og hundespann skal følge den løypa som Femundløpet har fastsatt og merket. IFSS merkesystem benyttes. Hvordan merkene ser ut opplyses på kjøremøtet.

Hvis et spann forlater løypa, skal det vende tilbake til det sted det forlot løypa og fortsette løpet derfra.

Det er ikke tillatt å følge brøytet veg på andre strekninger enn der arrangøren har bestemt. Opplysninger om dette blir gjennomgått i løypebeskrivelsen på kjørermøtet.

Kryssing av trafikkert veg er merket med GULT fareskilt. Kjøreren skal vise stor forsiktighet ved kryssing av bilveg.

En kjører kan kreve fritt spor når hans lederhund er kommet nærmere enn femten (15) meter fra sleden til foran kjørende spann.

Spann som blir forbikjørt, skal kjøre til siden og senke farten, eventuelt stoppe helt.

En kjører som er forbikjørt, kan ikke kreve fritt spor av det spann som kjørte forbi han før tidligst etter fem (5) minutter, eller halvannen (1,5) kilometer, såfremt kjørerne seg imellom ikke blir enig om noe annet.

En kjører som tar igjen ett eller flere spann som har stoppet, kan kjøre forbi samtlige.

4.8 Hjelp utenfra
Hundekjøreren har ikke lov til å motta noen form for hjelp underveis i løpet annet enn det som er bestemt av arrangøren/reglene her.

4.9 Tidsutligning
Tidsutligning tas ved den første obligatoriske pause. Kjører er selv ansvarlig for at startdifferansen blir utlignet.

4.10 Obligatoriske pauser
Femund 400 har to obligatoriske pauser. 3 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. 8 timer må tas ut på sjekkpunkt Tolga.

Femund 600 har to obligatoriske pauser. En 8 timers pause + tidsutligning tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen, Drevsjø eller Søvollen. Den andre pausen er på 8 timer og må tas ut på sjekkpunkt Tynset 2 eller Tolga.

Femundløpet Junior har to obligatoriske pauser. 6 timer + tidsutligning må tas ut på sjekkpunkt Tufsingdalen. Den andre pausen er på 6 timer og må tas ut på Tolga sjekkpunkt. 

Hviletiden tas ut i hele minutter. Kjører skal personlig sjekke inn og ut av sjekkpunkt, og er selv ansvarlig for at begge de obligatoriske pausene blir fullført.

4.11 Sjekkpunkter
Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Kjøreren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet.

Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid. Kun kjøreren og 1 – en handler har adgang til oppstallingsområdet.

Depot blir på alle sjekkpunkt. Depotsekker plasseres av handler på oppmerket område. Depotsekker merkes tydelig med navn og startnummer. Reserveslede kan ikke tas ut fra depot og inn på oppstallingsområde annet enn ved sledebytte.

Slede kan byttes 1 - en gang under løpet (loggføres). Tom slede byttes mot tom slede.

Kjølebag eller tilsvarende utstyr, som er i depot skal være tom og taes tom til oppstallingsområde.

Kjører frakter alt som tas ut fra depot til oppstallingsplassen. Det samme gjelder utstyr og eventuelt avfall fra oppstalling til depot. Alle forrester skal fjernes fra oppstallingsområdet og legges i depot/avfallsdunk.

Hjelp på sjekkpunktene:
Deltaker kan motta hjelp til bremsing, holding og styring av spannet fram til, og ut fra anvist oppstallingsplass. Slik hjelp kan kun mottas fra oppmerket innkomstpunkt og fram til oppmerket utkjøring på sjekkpunktene. 1 handler kan stå vakt bak sleden.

Det er ikke tillatt å motta noen form for hjelp fra andre til arbeid på sjekkpunktet. Dette omfatter alt arbeid med hundespannet under hviletiden på oppstallingsområdet.

Kjøreren plikter å sørge for at handler skal rydde og fjerne halm når spannet er reist fra sjekkpunktet.

Overtredelse av reglene som angår utenforstående hjelp på sjekkpunktene kan medføre diskvalifikasjon av kjører.

4.12 Stell og fôring av hunder
Alt stell og foring av hunder skjer feltmessig og utføres kun av kjørerne. 

Handleren er ikke tillatt å tilberede mat eller koke opp vann på forhånd og sette dette i depot-området.

Det er ikke tillatt til å bruke kjøkken på sjekkpunkter for å forberede hundemat eller varme opp salver og kremer.

I Femundløpet skal det holdes spesiell fokus på dyrevelferd. Kjørerne plikter til enhver tid å gi hundene optimalt stell og holde gode vanning- og foringsrutiner. Kjørerne plikter å holde et våkent øye til hundenes formutvikling under løpet.  Hunder som ikke opprettholder god helse, god form og godt hold, og som ikke er skadefri skal tas ut av løpet.

Hjelp fra løpsveterinær:
Kjører kan/skal ta imot hjelp til kontroll av hunder og hjelp til veterinærbehandling av hunder som trenger dette.

4.13 Død hund
Hvis en hund dør under løpet i sporet underveis mellom sjekkpunkt, så skal den fraktes til det første neste sjekkpunktet eller til det sist passerte sjekkpunktet. Hunden skal fraktes i sleden og være tildekket. Kjøreren skal snarest mulig etter å ha sjekket inn varsle rennledelsen ved løpsveterinær, løpsleder, løpskoordinator eller TD.

Kjøreren kan kun fortsette videre etter at tillatelse er gitt av sjefsveterinær, løpsveterinær, løpsleder, løpskoordinator eller TD. Kjøreren kan diskvalifiseres fra videre deltakelse hvis det ut fra undersøkelser viser seg at kjøreren har gjort seg skyldig i mishandling av hunden eller på annen måte forårsaket hundens død. Mål regnes også som et sjekkpunkt i denne sammenhengen.

Hvis det kreves obduksjon av hunden skal denne ikke belastes kjøreren økonomisk, såfremt dødsårsaken ikke er forårsaket av mishandling fra kjøreren.

4.14 Obligatorisk utstyr
Følgende utstyr er obligatorisk og skal være i sleden fra start til mål. Det er et krav at utstyret skal være funksjonelt for å bli godkjent, slik at deltakeren er i stand til å overleve ekstreme situasjoner uansett værforhold. Utstyret kan bli kontrollert ved start, under løpet og ved målgang.

 • Aktuelle kart (1:100.000) Statens kartverk- Femund turkart og for F400 og F600 Knutshø villreinutvalg-Knutshø villreinområde. Selges i sekretariatet under registreringen.
 • Magnetkompass.
 • Veterinærhåndbok (blir utdelt ved registrering)
 • Vannkoker med beholder til å varme minimum 0.5 litervann pr. hund. Skal være i sleden under hele løpet.
 • 0,5 liter rødsprit eller tilsvarende brensel for å varme vann. Denne flasken skal til en hver tid være i sleden, og kun brukes ved nødsfall, for eksempel hvis man ligger værfast. Husk at ikke bare hundene, men også kjører kan nyte godt av snøen som smeltes/vannet som varmes i en nødsituasjon. Fortsettes konkurransen skal flasken etterfylles på neste sjekkpunkt.
 • Snøspade.
 • Øks eller stor kniv (minimum 20 centimeterblad)
 • Sovepose for ekstreme forhold. Posen skal veie minimum 2.5 kg– ELLER ha en oppgitt ekstrem-temperaturgrense på minimum-30 C
 • Foret ekstremvindsekk (for eksempel Helsport X-Trem fjellduk, Jerven Thermo fjellduk eller tilsvarende kvalitet). Minimum vekt skal være 1200 gram. NB: Uforet ekstremvindsekk godtas ikke! Alternativ til foret ekstremvindsekk kan være et telt som tåler storm i vinterfjellet. Kokeapparat er valgfritt.
 • Ekstra klessett med under- og ytterklær, sokker og fottøy. NB: Må pakkes i vanntett emballasje, for eksempel vanntette pakkposer eller plast.
 • Førstehjelputstyr. Pakken skal minimum inneholde smertestillende tabletter, sårplaster, en rull sportstape, en kompress og et gassbind (eller en enkeltmannspakke i stedet for kompress og gassbind), samt medikamenter som kurerer både kjørers og hunders eventuelle diaré.  NB: disse medikamentene må være beregnet for henholdsvis mennesker og hunder. Det anbefales dessuten at man gir hundene et forebyggende middel mot diaré før og under konkurransen.
 • Hodelykt og batterier.
 • Signalpenn eller lysstav. Skal bæres på kroppen.
 • Fyrstikker pakket i plast eller annet vanntett materiale. Skal bæres på kroppen.
 • 8 sokker pr. hund ut fra hvert sjekkpunkt, inklusiv de som er i bruk.
 • Nødrasjon hundemat,0.5 kgpr. hund i spannet ved start. Nødrasjonen skal pakkes separat. Forsegles av arrangør.
 • Nødrasjon til kjører, minimum vekt 500 gram.

Obligatorisk utstyr som er tapt eller ødelagt kan suppleres/erstattes fra depot/handler. Utstyret må da legges fram for løpsleder, løpskoordinator (TD) eller sjekkpunktsansvarlig for å godkjenne bytte/erstatningen (skal loggføres av TD).

Hundesokker, hodelykt/batterier, brennstoff til koker/ primus er unntatt og kan om ønskelig erstattes fra depot.

Det skal være wire i hovedline/midtline.

4.15 Målstrekning
Målstrekning er minimum 1 km før mål, og skal merkes tydelig. Sporet på denne strekningen skal være bred nok til at spann kan passere hverandre. Det er ”fri kjøring” i målstrekningen.

4.16 Rein
Løypa går delvis i reinbeiteområder. Hundene må derfor holdes under streng kontroll og aldri slippes løs under konkurransen. Kjører som blir observert med løs(e) hunde(r) kan diskvalifiseres.

4.17 Forsøpling
Forsøpling langs traséen kan føre til diskvalifisering.

4.18 Maksimaltid for gjennomføring av løpet
Arrangøren kan introdusere maksimaltid for gjennomføring av løpet og en frist for passering av sjekkpunkter. 

I 2014 må kjørere starte fra siste sjekkpunkt (Tolga) senest tirsdag 4. februar kl. 24.00 om kvelden. Kjørere som starter senere enn dette vil automatisk bli diskvalifisert fra Femundløpet og kjører videre på eget ansvar. Denne fristen kan forlengres av juryen.

NB ved tvister tolkningsspørsmål i forhold til dette regelverket og NHF sitt er det NIF sine lover og NHF sine regler som gjelder.